Z

Zorg - en Woonvisie

ZORGVISIE

 1. Uitgangspunten van de Visie op zorg

1.1. Doelstelling

Doel van het woonproject is om de bewoners in staat te stellen om een zo zelfstandig mogelijk eigen leven te leiden. Als wij naar de toekomst van onze bewoners kijken, beseffen we echter dat hun autisme het voor hen niet mogelijk maakt om volledig zelfstandig te wonen. Door het realiseren, in stand houden en beheren van dit ouderinitiatief creëren we voor hen een eigen plek (appartement) waar ze een veilig, vertrouwd en geborgen thuis kunnen vinden. Dit is alleen mogelijk als de bewoners voldoende en op maat woonbegeleiding en aanvullende ondersteuning krijgen.

Binnen Stichting Eigen Sleutel wordt er geen behandeling geboden. Behandeling (kort of langdurig) kan extern ingezet worden door zorgverleners (psychiater, psycholoog, GGZ etc.) en valt buiten de financiering van het ouderinitiatief.

1.2. Visie op mensen met een beperking.

Onze bewoners zijn mensen met hun eigen mogelijkheden en talenten. Het ontwikkelen van hun mogelijkheden, talenten en het leren omgaan met hun beperkingen vraagt een grote investering van de mensen om hen heen. Daarom is het belangrijk om samen met hen en de begeleiding te zoeken naar een goed evenwicht tussen de nodige ondersteuning, de eigen mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid. Hier is deskundige begeleiding en sturing bij nodig. Waar nodig zal, eventueel via de zorgaanbieder of externe instanties, specifiekere hulp (psychiater, gedragsdeskundige) worden ingezet.

1.3 Begeleidingsklimaat.

De uitgangspunten van deze visie krijgen hun vertaalslag naar een persoonlijk begeleidingsplan, het cliëntplan, dat in samenspraak met bewoners, gewaarborgde hulp en/of mentor,  begeleiders en evt ouders wordt opgesteld en jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. Dit cliëntplan moet worden uitgevoerd met aandacht voor het persoonlijk netwerk. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden om de bewoners contact te laten leggen met elkaar, mogelijkerwijs ook met de omgeving. 

Het begeleidingsklimaat is gebaseerd op respectvolle omgang met elkaar. Het is van belang dat de begeleiding de eigen waarden en normen op de achtergrond houdt. De bewoner moet kunnen zijn en blijven wie hij/zij is, maar ook de bewoner moet naar de begeleiding toe respectvol reageren, net als in de omgang met bewoners onderling. Stichting Eigen Sleutel heeft een toegevoegde waarde bij o.a. het bevorderen van contacten tussen de bewoners onderling.

Bij evt externe contacten worden er individuele afspraken gemaakt.

 WOONVISIE

 1. Wonen

2.1. Een (t)huis voor onze (jong-)volwassenen

Gewoon waar het kan, bijzonder waar het nodig is. Wonen betekent in de eerste plaats een “thuis” hebben. Een omgeving waar men zich op zijn gemak voelt, geaccepteerd en gewaardeerd wordt en de noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt. Een plek waar men zelf vorm en inhoud aan geeft, van waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan en waar men zich wezenlijk “thuis” voelt. Iedere bewoner binnen Stichting Eigen Sleutel heeft een eigen appartement waarin alle voorzieningen zoals  zitkamer met keukenblok, 2 slaapkamers, een douche, een toilet, en een interne en externe berging aanwezig zijn. De individuele appartementen hebben een eigen voordeur en er is een centrale voordeur van het appartementencomplex . Er is een gezamenlijke ruimte waarin men elkaar kan ontmoeten en waarbinnen sociale activiteiten kunnen plaatsvinden. Hulphonden zijn toegestaan ook in de gezamenlijke ruimte, met werktuig en aan de lijn. De woningen en gezamenlijke ruimte zijn rolstoeltoegankelijk en in de gezamenlijke ruimte komt een invalide toilet.

2.2. Groepsgrootte en samenstelling

Er zijn 20 appartementen beschikbaar. Het bestuur bepaald uiteindelijk wie er komt te wonen, de appartementen keuze wordt bepaald zoals beschreven in het Huishoudelijk reglement.

2.3 Criteria voor intake

Criteria waaraan aspirant-bewoners minimaal moeten voldoen willen ze in de appartementen kunnen komen wonen zijn:

 1. Er dient sprake te zijn van een diagnose/stoornis binnen het autisme spectrum (ASS) gemiddeld tot hoog IQ, ondergrens IQ 85. 
 2. De toekomstige bewoner kan zijn/haar huur betalen.
 3. De inkomsten van de toekomstige bewoner moet onder de grens liggen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Dit vanwege de overeenkomst met Woonmeij.
 4. De bewoner dient bij voorkeur te beschikken over een WLZ GGZ pakket 2 of 3 indicatie PGB.
 5. Er mag geen sprake zijn van ernstige lichamelijke beperking, daar de begeleiding van onze doelgroep niet deze begeleiding/verzorging kunnen bieden. Er zijn geen verpleegkundigen aanwezig.
 6. Er mag geen sprake zijn van een verslaving problematiek, zoals roken, drugs, alcohol of gokken. Ook wapens worden niet getolereerd. Komen deze problematieken voor tijdens het wonen, dan zal er externe behandeling gezocht worden en mogelijk uit huis plaatsing en mogelijk uitgeschreven worden bij Stichting Eigen Sleutel. Als een van deze problematieken bij aanvang al aanwezig is, wordt je aanmelding niet voortgezet.
 7. Bij meervoudige problematiek, moet ASS voorliggend zijn. De andere problemen dienen door het begeleidingsteam van onze doelgroep te begeleiden zijn.
 8. Het grootste deel van het PGB budget, behorend bij de indicatie WLZ-GGZ Wonen pakket 2-3 + 100% wooninitiatieventoeslag, zal ingezet worden voor het inkopen van individuele en collectieve zorg bij Stichting Eigen Sleutel. De bedragen van Persoonlijk Verzorging; Verpleging; Begeleiding; Huishoudelijke Ondersteuning worden geheel gebruikt voor het ouderinitiatief. In overleg wordt er bekeken per bewoner naar het budget dagbesteding. Het vrijbesteedbaar bedrag wordt nader bepaald door zorgaanbieder en bestuur.
 9. Er is betrokkenheid in het ouderinitiatief van ouder(s), mentor , gewaarborgde hulpen of netwerk en deze onderschrijven de visie van Stichting Eigen Sleutel.
 10. Het bestuur van Stichting Eigen Sleutel beslist samen met de zorgaanbieder of iemand wel of niet plaatsbaar is.

2.4. Huurovereenkomst/ Huisregels

Iedere bewoner heeft een eigen huurcontract met Woonmeij. Hierin worden algemene regels nader beschreven. Aanvullend op dit huurcontract ga je ook nog een contract aan met Stichting Eigen Sleutel en de zorgaanbieder.

                                                                        

                                                                    WAT ZIJN DE POSITIES VAN IEDEREEN

 3  Posities

In dit laatste punt beschrijven we onze visie op de posities van de verschillende deelnemers in ons ouderinitiatief zoals die van de bewoners,  rol als ouder, de positie van de begeleiders en onze eigen positie. 

3.1. De positie van de bewoners

De bewoners bewonen appartementen waarin ze zoveel mogelijk zelfverantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken, zowel wat betreft hun eigen leven als wat betreft hun keuze om de andere bewoners wel of niet te ontmoeten. In het persoonlijk begeleidingsplan worden de uitgangspunten en benodigde begeleiding op de verschillenden levensgebieden vastgelegd. De levensgebieden omvatten: wonen, arbeid/daginvulling, financiën, sociale contacten en gezondheid (zowel psychisch als fysiek).
Van de bewoners wordt verwacht dat zij zich zullen houden aan de regels van Stichting Eigen Sleutel, maar ook van het huurcontract en van de zorgaanbieder en van de afspraken van het Persoonlijk Begeleidingsplan.
Bewoners kunnen bijgestaan worden door een bewindvoerder of mentor, maar dit is niet verplicht om binnen Stichting Eigen Sleutel te kunnen komen wonen. Echter vanwege de constructie is een gewaarborgde hulp wel verplicht, deze verplichting is opgelegd door het Zorgkantoor.

3.2. De positie van de ouders en/of mentor

De ouders/vertegenwoordigers hebben met dit ouderinitiatief een goede basis gecreëerd waardoor de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven en waardoor zij nu en in de toekomst een thuis hebben.

De ouders/vertegenwoordigers, die zich verenigd hebben in Stichting Eigen Sleutel, blijven nauw betrokken bij het ouderinitiatief.

De ouders, mentor en gewaarborgde hulp  zijn gesprekspartner binnen het ouderinitiatief. Zij zullen verder de belangen van de bewoners, waar nodig, blijven behartigen. De ouders en/of mentoren en de gewaarborgde hulpen bewaken de kwaliteit van de zorg en de financiële gang van zaken van de individuele bewoner waarmee ze betrokken zijn. In de praktijk betekent dit betrokkenheid houden bij en inspraak hebben in:

 • het persoonlijk begeleidingsplan.
 • Actief opstellen waar nodig is binnen het ouderinitiatief
 • Voor de gewaarborgde hulpen actief aanwezig zijn bij de 2 jaarlijkse budget overleggen.

Voornoemde werkzaamheden van ouders vinden vooral plaats in bestuur en commissies waarbij een actieve deelname  wordt verwacht van alle ouders in het draaiend houden van het ouderinitiatief.

De dagelijkse gang van zaken zal echter voornamelijk een wisselwerking zijn en blijven tussen de bewoners en de begeleiders.

3.3. De positie van de begeleiders van de zorgaanbieder

Tijdens de dagelijkse gang van zaken verlenen de begeleiders ondersteuning bij het wonen. Onze bewoners staan centraal. Vanuit een warme en open houding kan de begeleiding een vertrouwensrelatie opbouwen met de bewoners. Uitgangspunt van de begeleiding is het persoonlijk begeleidingsplan. Vanuit hun deskundigheid zijn de begeleiders in staat om de persoonlijke hulpvragen, samen met de bewoner, te benoemen en om te zetten naar praktische doelen waaraan gewerkt gaat worden.

Het ouderinitiatief verwacht een open, kritische en deskundige houding van de begeleiders, zowel in hun contacten naar bewoners, ouders/vertegenwoordigers, gewaarborgde hulpen, als naar het bestuur. In die contacten moeten alle zaken, die bewoners aangaan, besproken kunnen worden.

De begeleiding rookt niet en drinkt geen alcohol tijdens en vlak voor hun dienst. 

We willen een rookvrij gebouw en omgeving waar iedereen kan komen, zonder last van rook of geur. En de veiligheid mag niet in het geding komen.

3.4. De positie van Stichting Eigen Sleutel

Het bestuur treedt op als belangenbehartiger namens en voor alle betrokkenen van het ouderinitiatief Stichting Eigen Sleutel.  

Het bestuur treedt naar buiten voor gelden te genereren en PR.

Het bestuur ziet toe op de geleverde zorg en treedt hierbij op als belangenbehartiger. 

Het bestuur doet de PR, of geeft toestemming aan andere betrokkenen om naar buiten te treden. 

Het bestuur zorgt voor financiële middelen om gezond te blijven. 

Het bestuur gaat in overleg met interne partijen waar nodig is en handhaaft hierbij de regels en contracten. 

Het bestuur blijft in contact met Woonmeij, gemeente en andere partijen. 

Het bestuur houdt alle informatie up to date dmv Facebook, Instagram en website ed 

 

3.4.1 De financiering van de inkoop van de zorg.

Uitgangspunt is dat het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt ingezet ten behoeve van de zorg. 
De Stichting Eigen Sleutel wil zeggenschap hebben en behouden in de kwaliteit van zorg en wil de optimale financiering blijvend bewaken.

3.4.2. Kwaliteit van zorg

In dit ouderinitiatief willen we het optimale resultaat bereiken voor de bewoners voor zover zij daar zelf niet toe in staat zijn. Daarom  wil het bestuur, de ouders /vertegenwoordigers  hun belangen zo goed mogelijk blijven behartigen en/of behartigd zien en willen zij zeggenschap hebben en behouden in de kwaliteit van zorg, wat betreft het selecteren en aansturen van begeleiding en in de zorginhoudelijke en organisatorische aspecten van het ouderinitiatief.

3.4.3. Financiering

Dit ouderinitiatief is opgezet om onafhankelijk van het bestaande aanbod, het beste te realiseren voor onze bewoners. We willen, in goed overleg met het zorgkantoor de optimale financiering blijven zoeken omdat een toereikend zorgbudget uiteindelijk een belangrijke randvoorwaarde is voor succes.

3.4.4 Bestuur Stichting Eigen Sleutel

Het bestuur wordt gevormd door o.a. ouders of familieleden van bewoners. Er mogen geen echtparen of familieleden van elkaar in het bestuur zitten.

We hebben bewust gekozen voor een ouderinitiatief, zodat de regie in eigen hand blijft.

Dit protocol is gemaakt door het bestuur van Stichting Eigen Sleutel op d.d. 3 november 2021